order-type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order-type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order-type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order-type.

Từ điển Anh Việt

  • order-type

    (logic học) kiểu thứ tự