order level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • order level

    * kinh tế

    mức đặt mua hàng