order-paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order-paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order-paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order-paper.

Từ điển Anh Việt

  • order-paper

    /'ɔ:də,peipə/

    * danh từ

    bản chương trình làm việc (in hay viết tay)