order number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • order number

    * kinh tế

    số (hiệu đơn) đặt hàng

    * kỹ thuật

    số thứ tự