order clerk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order clerk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order clerk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order clerk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • order clerk

    * kinh tế

    nhân viên đơn hàng

    nhân viên nhận và xử lý đơn đặt hàng