order sarcosporidia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order sarcosporidia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order sarcosporidia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order sarcosporidia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • order sarcosporidia

    Similar:

    sarcosporidia: imperfectly known parasites of the muscles of vertebrates

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).