order piciformes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order piciformes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order piciformes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order piciformes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • order piciformes

    Similar:

    piciformes: woodpeckers; jacamars; puffbirds; barbets; honey guides; toucans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).