order artiodactyla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order artiodactyla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order artiodactyla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order artiodactyla.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • order artiodactyla

    Similar:

    artiodactyla: an order of hooved mammals of the subclass Eutheria (including pigs and peccaries and hippopotami and members of the suborder Ruminantia) having an even number of functional toes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).