order apterygiformes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

order apterygiformes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm order apterygiformes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của order apterygiformes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • order apterygiformes

    Similar:

    apterygiformes: a ratite bird order: flightless ground birds having vestigial wings and long bills and small eyes: kiwis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).