man jack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

man jack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm man jack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của man jack.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • man jack

    a single individual

    every man jack

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).