law of similarity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

law of similarity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm law of similarity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của law of similarity.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • law of similarity

    Similar:

    similarity: a Gestalt principle of organization holding that (other things being equal) parts of a stimulus field that are similar to each other tend to be perceived as belonging together as a unit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).