gas meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gas meter

  * kỹ thuật

  đồng hồ đo khí

  dụng cụ đo khí

  khí kế

  máy đo khí

  cơ khí & công trình:

  đồng hồ (đo) khí

  đo lường & điều khiển:

  lưu lượng kế ga

  xây dựng:

  máy đo lưu lượng khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gas meter

  a meter for measuring the amount of gas flowing through a particular pipe

  Synonyms: gasometer