gas line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gas line

  * kỹ thuật

  đường dẫn khí

  đường hơi

  ống dẫn khí

  toán & tin:

  đường khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gas line

  a queue of vehicles waiting to purchase gasoline

  a pipeline used to transport natural gas

  the workmen broke through the gas line

  Similar:

  fuel line: a pipe that carries gasoline from a tank to a gasoline engine

  the car wouldn't start because dirt clogged the gas line

  Synonyms: petrol line