follow up on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

follow up on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm follow up on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của follow up on.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • follow up on

    Similar:

    pursue: carry further or advance

    Can you act on this matter soon?

    Synonyms: act on

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).