following wind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

following wind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm following wind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của following wind.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • following wind

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    gió thuận