following dirt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

following dirt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm following dirt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của following dirt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • following dirt

    * kỹ thuật

    nóc giả