follow-through nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

follow-through nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm follow-through giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của follow-through.

Từ điển Anh Việt

 • follow-through

  * danh từ

  (quần vợt) đà phát bóng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • follow-through

  carrying some project or intention to full completion

  I appreciated his follow-through on his promise

  the act of carrying a stroke to its natural completion

  his follow-through was straight down the line toward the target

  squash can be dangerous if your opponent has a long follow-through