follow the coast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

follow the coast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm follow the coast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của follow the coast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • follow the coast

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đi men bờ