follow up control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

follow up control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm follow up control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của follow up control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • follow up control

    * kỹ thuật

    sự điều khiển lựa chọn

    cơ khí & công trình:

    sự điều khiển theo dõi