follow style nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

follow style nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm follow style giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của follow style.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • follow style

    * kinh tế

    chỉ dẫn

    theo cách