follower pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

follower pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm follower pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của follower pin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • follower pin

    * kỹ thuật

    chốt đẩy