follower-ring gate valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

follower-ring gate valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm follower-ring gate valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của follower-ring gate valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • follower-ring gate valve

    * kỹ thuật

    van vòng có vành tháo nắp