follower load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

follower load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm follower load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của follower load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • follower load

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tải trọng quan sát