followup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

followup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm followup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của followup.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • followup

  Similar:

  follow-up: a piece of work that exploits or builds on earlier work

  his new software is a follow-up to the programs they started with

  follow-up: an activity that continues something that has already begun or that repeats something that has already been done

  follow-up: a subsequent examination of a patient for the purpose of monitoring earlier treatment

  Synonyms: reexamination, review

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).