follow-on post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

follow-on post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm follow-on post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của follow-on post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • follow-on post

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thông báo chung