follow-on call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

follow-on call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm follow-on call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của follow-on call.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • follow-on call

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự đếm số lại

    sự quay số lại