follow-my-leader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

follow-my-leader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm follow-my-leader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của follow-my-leader.

Từ điển Anh Việt

  • follow-my-leader

    /'fɔloumi'li:də/

    * danh từ

    trò chơi "rồng rắn lên mây"