follow up bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

follow up bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm follow up bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của follow up bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • follow up bit

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mũi khoan gắn với cần mềm