follow-up control system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

follow-up control system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm follow-up control system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của follow-up control system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • follow-up control system

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hệ thống điền khiển tùy động