follow-up electric contact level gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

follow-up electric contact level gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm follow-up electric contact level gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của follow-up electric contact level gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • follow-up electric contact level gauge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy đo mực tiếp xúc điện