follow town nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

follow town nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm follow town giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của follow town.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • follow town

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thành phố vệ tinh