focal system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focal system

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hệ có tiêu điểm