focal sepsis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal sepsis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal sepsis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal sepsis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focal sepsis

    * kỹ thuật

    y học:

    ô nhiễm khuẩn