focal ellipse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal ellipse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal ellipse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal ellipse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focal ellipse

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    elip tiêu