focal region of antenna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal region of antenna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal region of antenna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal region of antenna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focal region of antenna

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    vùng tiêu điểm của anten