focal conic (of a quadric) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal conic (of a quadric) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal conic (of a quadric) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal conic (of a quadric).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focal conic (of a quadric)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    conic tiêu