focal coordinates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal coordinates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal coordinates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal coordinates.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focal coordinates

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tọa độ tiêu