focal interval nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal interval nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal interval giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal interval.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focal interval

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khoảng tiêu