focal seizure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal seizure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal seizure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal seizure.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • focal seizure

    transitory disturbance in motor or sensory function resulting from abnormal cortical activity

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).