focal hyperbola nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal hyperbola nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal hyperbola giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal hyperbola.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focal hyperbola

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hipebon tiêu