focal point method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal point method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal point method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal point method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focal point method

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phương pháp tiêu cự mômen

    phương pháp tiêu điểm