focal infection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal infection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal infection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal infection.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • focal infection

    bacterial infection limited to a specific organ or region especially one causing symptoms elsewhere

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).