focal parabola nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal parabola nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal parabola giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal parabola.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focal parabola

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    parabôn tiêu