focal distance (from the center) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal distance (from the center) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal distance (from the center) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal distance (from the center).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focal distance (from the center)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khoảng cách trung tâm (tính từ tâm)

    khoảng tiêu