focal-fed antenna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal-fed antenna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal-fed antenna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal-fed antenna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focal-fed antenna

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ăng ten cấp dưỡng tiêu điểm