focal point of interest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal point of interest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal point of interest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal point of interest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focal point of interest

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trung tâm thu hút sự chú ý