focal line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focal line

    * kỹ thuật

    đường tiêu