focal involution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

focal involution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm focal involution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của focal involution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • focal involution

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép đối hợp tiêu