electron wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron wave.

Từ điển Anh Việt

  • electron wave

    (Tech) sóng điện tử