electron trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron trap.

Từ điển Anh Việt

  • electron trap

    (Tech) cái bẫy điện tử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electron trap

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bẫy electron